Dave, I really enjoy these haiku. Thanks for blogging them. Kathy